25lecieZPRPTPJP

Na dorocznym zebraniu Regionalnego Koła Związku Piłsudczyków RP TPJP w Białej Piskiej, które odbyło się 5 stycznia 2013 roku, prezes Koła poinformował członków związku, że z dniem 15 grudnia 2012 roku, uchwałą Zarządu Krajowego ZP RP TPJP, Regionalne Koło Związku Piłsudczyków RP TPJP w Białej Piskiej, zostało przemianowane na ODDZIAŁ Związku. Następnie przedłożył krótkie sprawozdanie z działalności Oddziału w minionym roku. Do najważniejszych inicjatyw zaliczył odsłonięcie obelisków poświęconych Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w Białej Piskiej i w Kowalewie. Miało to wpłynęło na poszerzenie się kręgu osób, zainteresowanych działalnością i dokonaniami Marszałka. W swoim wystąpieniu zastępca prezesa Oddziału, Marian Waszkiewicz poinformował zebranych, że 13 września br., Związek Piłsudczyków RP TPJP, obchodzi swoje 25 – lecie powstania, proponując, by uświetnić to wydarzenie w sposób szczególny. Po przeprowadzonej dyskusji, Zebranie członków Oddziału, przyjęło uchwałę o ufundowaniu dla Oddziału sztandaru organizacyjnego. Uroczystość wręczenia sztandaru postanowiono zorganizować w dniu 11 listopada 2013 roku, podczas uroczystości rocznicowych odzyskania przez Polskę Niepodległości.